Poolte õigused ja kohustused

Tarbija õigus Toodete tellimusest taganeda

Ostetud kaubale kehtib alates kauba kättesaamisest 14 päevane tagastusõigus. Tagastatud kaup peab olema originaalpakendis ja kõigi markeeringutega. Kaup ei tohi olla kasutatud ega rikutud. Raha tagastatud kauba eest kantakse kliendi arveldusarvele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul peale kauba tagasi jõudmist müüjale. Kauba tagastamise kulud kannab ostja.

Tellija õigused

 • Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Joogapood OÜ sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.
 • Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ning vastama Joogapood OÜ poolt fikseeritud tingimustele.
 • Tellijal on õigus esitada 14 kalendripäeva jooksul Toote kättesaamisest arvates e-posti aadressil info@joogapood Toodet puudutavaid pretensioone, kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

Tellija kohustused

 • Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud täielikult tõeseid isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, kohaletoimetamise aadress, kontakttelefon ning e-posti aadress.
 • Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Joogapood OÜ Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Joogapood OÜ Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.
 • Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.
 • Tellija kohustub hoidma E-poe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte.

Joogapoe õigused

 • Joogapoel on õigus muuta käesolevaid Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.
 • Joogapoel on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.
 • Joogapoel on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda.
 • Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Joogapood tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.
 • Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Joogapoel õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.
 • Joogapood ei vastuta Tellija kontode väärkasutuse eest.

Joogapoe kohustused

 • Joogapood kohustub Tellijani toimetama korrektse(d) Toote(d).
 • Joogapood kohustub vastu võtma kõik Tellija pretensioonid.
 • Joogapood kohustub Tellija pretensiooni lahendama 14 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.
 • Joogapood kohustub välja vahetama Toodete praakeksemplarid. Joogapood vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas Toote üleandmisel Tellijale.
 • Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole.